top of page

Neem contact met ons op

Naam*

E-mailadres*

Bericht*

Voor vragen of opgave kun je contact opnemen met Massagepraktijk Minedora 

per telefoon: 06-44072156

per mail: massage.minedora@gmail.com

of gebruik maken van het contactformulier


U krijgt zo spoedig mogelijk antwoordt in elk geval binnen 7 dagen

Algemene Voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Emmett Techniek Noord-nederland

Artikel 1: Begripsbepalingen
1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a: De organisatie: de afdeling Nederland en België van Emmett International, PO Box 564 Castletown, Townsville QLD 4812, Australië, Genaamd ET NL&B.
b: Student: iedere persoon, die in Nederland of België een opleiding of nascholing volgt bij ET NL&B, gevolgd heeft of zich daarvoor heeft aangemeld.
c: Opleiding: iedere opleiding, nascholing, workshop, cursus of training die -onder welke naam dan ook- door ET NL&B wordt verzorgd.
d: Kosten: de vergoeding, c.q. het lesgeld, welke de student aan ET NL7B verschuldigd is voor inschrijving, voor deelname aan de opleiding, het leveren van studiemateriaal en/of het leveren van praktijkondersteunende diensten.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten, betreffende de door de student te volgen opleiding(en) bij ET NL&B.
2.Door Aanmelding voor een opleiding of door het aanvaarden van een aanbod tot het volgen van een opleiding, aanvaardt de student deze Algemene Voorwaarden.
3.Enige andere Algemene voorwaarden zijn op deze opleiding niet van toepassing en hiermee uitgesloten.
4.Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene voorwaarden, die geldt op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

1.Een overeenkomst tot het volgen van een opleiding tussen ET NL&B en de student komt uitsluitend tot stand door registratie via de website www.emmett-techniek.nl of het retourzenden van het inschrijfformulier verzonden door emmett techniek noord nederland. Door de betreffende student en bevestiging hiervan door ET NL&B
2.Na registratie via de website of inschrijfformulier heeft de student een bedenktijd van 14 dagen na dagtekening van de registratie, om op zijn beslissing terug te komen. En de inschrijving zonder verdere kosten ongedaan te maken. Na de periode van 14 dagen treedt artikel 5 in werking. Deze clausule geldt, mits de inschrijving zes maanden voor aanvang van de 1ste lesdag wordt gedaan. Na deze periode is ontbinding volgens dit artikel niet meer mogelijk en is automatisch artikel 5 van toepassing.
3.Gewenste wijzigingen en/of aanvullingen op de eerder gemaakte overeenkomst kunnen alleen schriftelijk ingediend worden.

Artikel 4: Annulering en wijziging van de opleiding door ET NL&B

1.Indien voor een opleiding onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zilks uitsluitend te beoordeling van ET NL&B, is ET NL&B gerechtigd om van het geven van de betreffende opleiding af te zien. Zij doet hiervan schriftelijk/mail mededeling aan de student. In geval de opleiding niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de opleiding plaats.
2.Indien een opleiding geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende, schriftelijke mededeling van ET NL&B als bedoeld in het eerst lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
3.Bij annulering van de opleiding door ET NL&B heeft de dtudent recht op resistutie van de reeds door de student betaalde kosten. Dit wordt binnen 7 dagen na annulering teruggestort. Annulering van de opleiding geeft de student nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 5: Annulering door de student

1.Bij annulering door de student, is de student de volgende percentages van de kosten aan ET NL&B verschuldigd:
-Bij afmelding tot 21 dagen voorafgaand is 25% van de kosten als administratiekosten verschuldigd.
-Bij afmelding tot 7 dagen tevoren is 50% van de kosten verschuldigd.
-Bij latere afmelding zijn de volledige kosten verschuldigd
2.Annulering van de aanmelding door de student is slechts mogelijk door middel van een schrijven (email of aangetekend schrijven) aan ET NL&B en geldt alleen, indien de student tegelijk met het verzenden van deze email/aangetekend schrijven de annuleringskosten -in overeenstemming met het vorige lid- voldoet. Indien ET NL&B het verschuldigde bedrag niet binnen 7 (zeven) dagen na verzending van de annulerings email/aangetekend schrijven heeft ontvangen, wordt de annulering geacht niet te hebben plaatsgevonden.
3.Bij een andere vorm van annulering door de student als genoemd in bovenstaande artikelen, vindt geen resistutie van het inschrijfgeld plaats.

Artikel 6: Betaling

1.De student is aan ET NL&B verschuldigd de kosten als genoemd in het registratieformulier. De kosten zijn inclusief syllabus, koffie, thee, examen (indien van toepassing) en certificaat.
2.Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de student zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rent verschuldigd vanaf de in de cursusovereenkomst genoemde tijdstippen.
3.Indien bij gebreke van betaling ET NL&B genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen, komen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de student. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van €125,00.
4.Indien de student in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is ET NL&B gerechtigd de student de toegang tot de opleiding en de gebouwen te ontzeggen. De betalingsverplichting vervalt daarmee niet.
5.Tegenover de student geldt registratie via de website www.emmett-techniek.nl inschrijving rechtstreeks bij instructeur of tutor en de factuur van de instructeur of tutor van ET VL&B als bewijs tot betalingsverplichting.

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de student

1.Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:
a.Tijdig aanwezig te zijn vóór aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de opleiding.
b.De voor de opleiding benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door ET NL&B ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben
c.De algemene geldende fatsoensnormen aangaande kleding- en hygiënevoorschriften in acht te nemen
d.Zich gedurende de opleiding correct te gedragen. De Docenten, organisatie, beheerders, elkaar met respect te behandelen
e.Melding te maken van de aanwezigheid van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen. De sub e genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening, als de student dit niet wenst te delen.
f.De studenten wordt verzocht zich te allen tijde te houden aan de tegels van de betreffende locatie en zich deze op de 1ste lesdag eigen te maken.
2.De student dient een wijziging in de persoonlijke gegevens schriftelijk per post f per email per omgaande te melden.
3.In geval van ernstige ziekte kan een ontheffing worden verleend voor een deel van het lesgeld, indien de student een duidelijk omschreven doktersverklaring overlegt. Restitutie van de administratiekosten van 25% vindt onder deze omstandigheden nooit plaats.

Artikel 8: Overige rechten en plichten van ET NL&B

1.ET NL&B bepaalt de plaats en tijd, waarop de opleiding wordt gegeven. ET NL&B is bevoegd de plaats en tijd te wijzigen. ET NL&B zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken. Verschuiving in tijd zal altijd met een redelijke termijn worden aangegeven, calamiteiten uitgesloten.
2.ET NL&B is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot, c.q. deelname aan de opleiding te ontzeggen indien:
a.De student zich niet overeenkomstig het bepaald ein artikel 7 gedraagt;
b.Er sprake is van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten of eventuele proefpersonen.
3.ET NL&B is bevoegd eenzijdig door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst op te zeggen, indien de belangen van ET NL&B worden geschaad of bij onbehoorlijk gedrag. Alle financiële verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst blijven bestaan.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1.De Student is gehouden zelf te )doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de opleiding te volgen. ET NL&B aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De Student vrijwaart ET NL&B voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, medestudenten.
2.Deelname aan de opleiding geschiedt geheel op eigen risico en verantwoording. ET NL&B is als organisator op generlei wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor ontstane schade, voortvloeiend uit de behandelingen. Een vordering, voortvloeiend uit een dergelijke behandeling, kan nimmer leiden tot een schadeclaim ten opzichte van de organisatie.
3.De student vrijwaart ET NL&B voor de aanspraken van derden inzake de in artikel 7, sub e bedoelde ziekte of aandoening.
4.ET NL&B is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van aan de student toebehorende voorwerpen/materialen.

Artikel 10: Klachten en Toepasselijk recht

1.Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen ET NL&B en de student, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
2.Indien een student een klacht heeft, zal de directie van ET NL&B in eerste instantie trachten met de student tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke mediator.
3.Geschillen, die tussen de partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, aanbiedingen, overeenkomsten en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden in eerste instantie voorgelegd aan een onafhankelijke mediator. Indien de bemiddeling van een mediator niet leidt tot opheffing of regeling van het geschil, zal dit geschil worden voorgelegd aan de arbitragecommissie van de Kamer van Koophandel, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 11: Auteursrechten

1.De auteursrechten op het door ET NL&B aan de studenten verstrekte lesmateriaal berusten bij Ross Emmett
De auteursrechten of de intellectuele eigendomsrechten van overige materialen verstrekt door ET NL&B, liggen bij de desbetreffende rechthebbenden en is daarmee onderhevig aan de internationale wet- en regelgeving in deze. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, digitale opslag of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Klachtenbeleid en Procedure

Klachten Procedure

Doel:

Het Emmett Technique International Headquarters (HQ) zet zich in voor het leveren van hoge normen op het gebied van service en training. Dit klachtenbeleid en deze procedure zijn ontwordpen om ervoor te zorgen dat klachten serieus, tijdig, eerlijk en vertrouwelijk worden behandeld. Feedback, zowel positief als negatief, is altijd welkom en zal worden gebruikt im verbeteringen door te voeren. Dit beleid is van toepassing op klachten met betrekking tot administratieve zaken van het hoofdkantoor, trainingen, instructeurs, tutoren en beoefenaars.

Het Beleid:

Iedereen kan een klacht indienen over administratieve kwestie, opleiding, instructeur, tutor of behandelaar. Waar mogelijk wordt aangemoedigd dat klachten schriftelijk worden ingediend. Alle klachten worden beoordeeld en onderzocht. In alle, behalve uitzonderlijke omstandigheden, zullen klagers binnen 30 dagen een reactie krijgen.

Procedure:

Allereerst is het prettig om te kijken of we er samen uitkomen. Zo niet dan treed de volgende procedure in werking

•De klacht dient schriftelijk te worden ingediend bij: info@rossemmett.com.au

•De klager ontvangt binnen 7 dagen een schriftelijke bevestiging van de klacht

•De klacht dient eerlijk en vertrouwelijk te worden behandeld door de dienstdoende klachtenfunctionaris op het hoofdkantoor

•Het onderzoek en de beoordeling van de klacht zal objectief en onpartijdig zijn

•De beoordeling en het onderzoek zijn gericht op het oplossen van feitelijke problemen

•Opties voor het oplossen van klachten

•Opties voor toekomstige verbetering nader te bepalen

•Een tijdige, duidelijke en informatieve reactie die binnen 30 dagen aan de klager moet worden gegeven in alle behalve uitzonderlijke omstandigheden

•Indien de klager niet tevreden is met de reactie zal een beoordeling door de Raad van Bestuur worden aangeboden.

bottom of page